Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ

Άρθρο 1. Από τους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που εκπονούν Διδακτορική διατριβή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία “Σύλλογος Μεταπτυχιακών Σπουδαστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου” με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2. Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση και οργάνωση των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στο Ε.Μ.Π., για την επίτευξη των επόμενων στόχων:

1. Γενικό Πλαίσιο.

α. Η κατοχύρωση και ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών και της ερευνάς στο Ε.Μ.Π. μέσα σε κλίμα ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και δημοκρατικού διαλόγου για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων επιστημόνων και πολιτών.

β. Η συμβολή των μελών του σε κάθε προσπάθεια για την επιστημονική ανάπτυξη της χώρας μας.

γ. Η ελεύθερη ανταλλαγή εμπειρίας σε Εθνικό και διεθνές επίπεδο.

2. Η προώθηση των άμεσων αιτημάτων των μελών του είναι:

α. Η κατοχύρωση της θέσης των μεταπτυχιακών σπουδαστών και η αναγνώριση της συμμέτοχης τους στο Πανεπιστημιακό έργο και στις δραστηριότητες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας γενικώτερα.

β. Η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής και των συνθηκών που επιτρέπουν την απρόσκοπτη διεξαγωγή των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας στο Ε.Μ.Π..

γ. Η διασφάλιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών-των μεταπτυχιακών σπουδαστών.

δ. Ο ορθολογικώτερος προσανατολισμός των μεταπτυχιακών σπουδών και των θεμάτων των Διδακτορικών διατριβών, ώστε να συνδέονται με τις ανάγκες της χώρας μας.

ε. Η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επίπεδου ζωής των μεταπτυχιακών σπουδαστών με την παροχή των απαραίτητων οικονομικών πόρων.

στ. Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την επαγγελματική αποκατάσταση των μελών του, μετά την ολοκλήρωσή των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

3. Σχέσεις με άλλους φορείς:

Η δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης, επικοινωνίας και συνεργασίας με τους φορείς της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, επιστημονικούς, σπουδαστικούς και πνευματικούς συλλόγους και γενικώτερα με κάθε σωματείο, οργάνωση ή οργανισμό, Ελληνικό ξένο ή διεθνή που επιδιώκει ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 3. Τα μέσα για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου είναι

α. Διαλέξεις, Σεμινάρια εκδόσεις και γενικά κάθε μέσο που βοηθά στη κοινοποίηση και προώθηση επιστημονικών και συνδικαλιστικών θεμάτων.

β. Συντονισμός προσπαθειών με παρεμφερείς Συλλόγους της χώρας για την επίτευξη των σκοπών τους

γ. Συγκρότηση ομάδων δουλειάς, επιτροπών μελετών και εισηγητικών επιτροπών στα πλαίσια του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ

Άρθρο 4. 1. Τα μέλη του Συλλόγου είναι τακτικά και επίτιμα.

2. Σαν τακτικά μέλη μπορούν να γραφούν όλοι οι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού, που εκπονούν Διδακτορική διατριβή στο Ε.Μ.Π. και δεν εργάζονται στο Ε.Μ.Π. ή σε άλλο Α.Ε.Ι. σαν βοηθοί ή επιστημονικοί συνεργάτες, και έχουν γραφεί στους καταλόγους του Συλλόγου.

3. Δεν μπορούν να γραφούν μέλη του Συλλόγου άτομα που έχουν Αστυνομική ιδιότητα ή είναι μόνιμοι Στρατιωτικοί.

4. Δεν μπορούν να γραφούν μέλη του Συλλόγου άτομα που έχουν αναπτύξει φασιστική δράση και έχει αποφασίσει γι’ αυτούς η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).

5. Επίτιμα μέλη του Συλλόγου γίνονται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. και μετά από πρόταση 10 μελών ή του Διοικητικού Συμβούλιου (Δ.Σ.) πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή εργάστηκαν για σκοπούς παρόμοιους μ’ αυτούς του Συλλόγου.

6. Για την εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται η υποβολή οποιουδήποτε στοιχείου που να δείχνει ότι το υποψήφιο μέλος εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 4.

7. Μέλος του Συλλόγου χάνει την ιδιότητα του τακτικού μέλους μετά τη λήψη του Διδακτορικού του. 

(ΛΕΙΠΕΙ. ΣΙΓΟΥΡΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΡΘΡΟ 5)

α. Να συμμετέχουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στις Γ.Σ.

β. Να μετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και εκδήλωση του Συλλόγου

γ. Να προτείνουν στα όργανα του Συλλόγου οτιδήποτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

δ. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.

ε. Να συμμορφώνονται στις διατάζεις του καταστατικού και τις αποφάσεις του Συλλόγου.

Άρθρο 6. Τα επίτιμα μέλη δεν μπορούν να ψηφίζουν, να εκλέγουν ή να εκλέγονται και δεν υποχρεούνται σε εισφορές.

Άρθρο 7. 1. Πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλονται στα μέλη του Συλλόγου στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Όταν το μέλος παραβαίνει διατάξεις του καταστατικού

β. Όταν εναντιώνεται στους σκοπούς του Συλλόγου.

2. Οι πειθαρχικές κυρώσεις μπορεί να είναι ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος:

α. Επίπληξη.

β. Προσωρινή αποβολή.

γ. Διαγραφή.

3. Την απόφαση για επιβολή οποιασδήποτε τιμωρίας παίρνει η. Γ.Σ. του Συλλόγου στην οποία μπορεί να απολογηθεί το υπό κατηγορία μέλος που πρέπει να έχει ειδοποιηθεί δέκα τουλάχιστο μέρες νωρίτερα.

4. Η απόφαση για διαγραφή παίρνεται από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων και είναι δυνατό να ανακληθεί σε επόμενη Γ.Σ. μετά από πρόταση 20 τουλάχιστο μελών και με την ίδια πλειοψηφία.

Άρθρο 8. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το Σύλλογο μετά από έγγραφη δήλωσή τους στο Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 9. Πόροι του Συλλόγου είναι:

α. Οι συνδρομές των μελών και το δικαίωμα έγγραφης.

β. Δωρεές.

γ. Επιχορηγήσεις και κάθε είδους οικονομικές ενισχύσεις στο Σύλλογο.

δ. Έσοδα από εκδόσεις επιστημονικών εντύπων.

ε. Κάθε νόμιμος πόρος.

Άρθρο 10. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής καθώς και της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 11. Δωρεές υπό ορούς γίνονται δεκτές μόνο μετά από έγκριση της Γ.Σ., και εφόσον δεν αντίκεινται στους σκοπούς του Συλλόγου.

Άρθρο 12. Οι πόροι του Συλλόγου διατίθενται όπου αποφασίσει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. μέσα στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των σκοπών του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 13. Τα όργανα του Συλλόγου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 14. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Ειδικά:

α. Χαράζει τη κατεύθυνση δουλειάς του Συλλόγου.

β. Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.

γ. Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

δ. Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ε. Αποφασίζει κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

στ. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που δεν υπόκειται σαφώς στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου

ζ. Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.

Άρθρο 15. 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν δύο φορές το χρόνο, έκτακτα δε όσες φορές το κρίνει απαραίτητο το Δ.Σ. για συζήτηση σοβαρού θέματος, ή μετά από έγγραφη αίτηση 1/10 τουλάχιστο των μελών του Συλλόγου.

2. Η πρώτη ετήσια Γ.Σ. συγκαλείται σε πρόσφορο χρόνο μετά την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού χρόνου και η δεύτερη ένα μήνα μετά την έναρξη του Χειμερινού Εξαμήνου. Τη σύγκλιση της τακτικής Γ.Σ. αποφασίζει το Δ.Σ. που οφείλει να εκδόσει σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί σε εμφανή σημεία των κτιρίων όλων των τμημάτων του Ε.Μ.Π., μία εβδομάδα τουλάχιστο πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της.

3. Σκοποί της πρώτης ετήσιας Γ.Σ. είναι:

α. Η κρίση του απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ. και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

β. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

γ. Η προκήρυξη των εκλογών.

δ. Η συζήτηση και λήψη απόφασης για κάθε θέμα που θα μπει σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16.

4. Σκοποί της δεύτερης ετήσιας Γ.Σ. είναι:

α. Η ενημέρωση των μελών του Συλλόγου για τη δράση του Δ.Σ.

β. Η λήψη αποφάσεων για τη περαιτέρω δράση του Συλλόγου

γ. Η συζήτηση και λήψη απόφασης για κάδε θέμα που θα μπει σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16.

5. Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται με βάση τη παράγραφο 1 του άρθρου 15. Σε περίπτωση που η Γ.Σ. θα συγκληθεί μετά από αίτηση μελών, η ημερομηνία της σύγκλησης της δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 15 ημέρες από την ημερομηνία που έγινε η κατάθεση της σχετικής αίτησης. Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της πρέπει να γίνεται με τρόπο ανάλογο μ’ αυτό της τακτικής Γ.Σ.

Άρθρο 16. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης και με καθορισμένη σειρά. Προσθήκη νέων θεμάτων καθώς και τροποποίηση της σειράς, μπορεί να γίνει μετά από πρόταση μελών της Συνέλευσης πριν από την έναρξη της συζήτησης και εφ’ όσον αποφασίσει γι’ αυτό η Συνέλευση.

Άρθρο 17. 1. Στη Γ.Σ. προεδρεύει τριμελές προεδρείο που εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία στην αρχή της Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Συλλόγου ψηφίζει μία φορά, για ένα μόνο πρόσωπο.

2. Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. κρατούνται πρακτικά όπου εγγράφονται υποχρεωτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ., καθώς και κάθε πρόταση που θα συζητηθεί.

Άρθρο 18. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον βρίσκονται παρόντα το 1/4 τουλάχιστο των μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, η. Γ.Σ. συγκαλείται ξανά μέσα σε μία εβδομάδα, οπότε διεξάγεται κανονικά ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Άρθρο 19. 1. Για τη λήψη αποφάσεων εκτός από τη διάλυση του Συλλόγου, τη τροποποίηση του καταστατικού, τη διαγραφή μελών ή την έκπτωση μέλους του Δ.Σ., απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

2. Στις περιπτώσεις που εξαιρέθηκαν στη προηγούμενη παράγραφο απαιτείται η πλειοψηφία που ορίζουν τα σχετικά άρθρα του καταστατικού.

3. Κάθε ψηφοφορία στη Γ.Σ. είναι φανερή εκτός από τη περίπτωση που αφορά προσωπικά ζητήματα (μομφή, διαγραφή μέλους κ.λ.π.) που είναι μυστική. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί ο πρόεδρος της Συνέλευσης να ζητήσει να γίνει μυστική ψηφοφορία. Στη περίπτωση αυτή η πρόταση του πρέπει να εγκριθεί από τη Γ.Σ.

4. Στις περιπτώσεις που απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εάν υπάρξει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, εάν δε υπάρξει ξανά ισοψηφία, δεν παίρνεται καμμία απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τα τακτικά μέλη κάθε χρόνο και αποτελείται από το Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο ένα Γενικό Γραμματέα ένα Ταμία και τρεις Συμβούλους.

Άρθρο 21. Οι Εκλογές γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με 2 αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από τη πρώτη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι το μέλος που πήρε τους περισσότερους ψήφους στις σχετικές εκλογές. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ.

Άρθρο 22. Η ημερομηνία της διεξαγωγής των Εκλογών ορίζεται από τη πρώτη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και δεν πρέπει να απέχει περισσότερες από 30 ημέρες από αυτή.

Άρθρο 23. Τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού και των μεμονωμένων υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν στο Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από την ώρα που αρχίζουν οι Εκλογές. Μετά από τη προθεσμία αυτή, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού καθώς και τους μεμονωμένους υποψήφιους.

Άρθρο 24. 1. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι εμφανίζονται σε χωριστά ψηφοδέλτια. Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει ένα μόνο συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο, βάζοντας στο ψηφοδέλτιο μέχρι 7 σταυρούς. Ψηφοδέλτια χωρίς κανένα σταυρό, μετριούνται στο συνδυασμό που ανήκουν. Σε περίπτωση που στις Εκλογές υπάρχει ένα μόνο ψηφοδέλτιο, ο ψηφοφόρος βάζει μέχρι δύο το πολύ σταυρούς.

2. Η ψηφοφορία αρχίζει στις 8 το πρωί της ημέρας των Εκλογών και λήγει στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Εφορευτική Επιτροπή.

3. Για να μπορέσει να ψηφίσει μέλος του Συλλόγου θα πρέπει να έχει μαζί του την Αστυνομική του ταυτότητα και να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής μπορεί να γίνει και πριν τη ψηφοφορία.

4. Αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψήφων που μπορούν να παρακολουθήσουν όσα μέλη του Συλλόγου το επιθυμούν. Στο τέλος της ανακοινώνονται τα αποτελέσματα.

5. Εκλογικό σύστημα είναι η απλή αναλογική, που γίνεται σε δύο κατανομές. Στη πρώτη κατανομή κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος, παίρνει τόσες έδρες όσο το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης του αριθμού των ψήφων που πήρε, με το εκλογικό μέτρο. Εκλογικό μέτρο είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου των εγκύρων ψηφοδελτίων, με αφαίρεση των λευκών, με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ.. Εάν κάποιος συνδυασμός δικαιούται περισσότερες έδρες από τον αριθμό των υποψηφίων του, τότε παίρνει τόσες έδρες όσες και ο αριθμός των υποψηφίων. Το ίδιο συμβαίνει και εάν κάποιος μεμονωμένος υποψήφιος δικαιούται περισσότερες από μία έδρες.

Στη δεύτερη κατανομή διατίθενται όσες έδρες μείνουν αδιάθετες από τη πρώτη κατανομή. Η διάθεση γίνεται με βάση το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού των ψήφων κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψήφιου με το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες δίδονται κατά σειρά σε εκείνους που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο. Εάν ο αριθμός των εδρών που πήραν στη πρώτη κατανομή, είναι ίσος με τον αριθμό των υποψηφίων τους, τότε παραλείπονται στη δεύτερη κατανομή. Στη περίπτωση που στη δεύτερη κατανομή μείνει μία ή περισσότερες έδρες που θα πρέπει να διατεθούν ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους, που έχουν ίσα υπόλοιπα, η έδρα ή οι έδρες δίδονται στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους που δεν πήραν έδρα στη πρώτη κατανομή. Εάν την έδρα ή τις έδρες διεκδικούν συνδυασμοί που έχουν πάρει ήδη έδρα στη πρώτη κατανομή, η έδρα ή οι έδρες δίδονται κατά σειρά στους συνδυασμούς που έχουν περισσότερες έδρες από τη πρώτη κατανομή. Σε κάθε άλλη περίπτωση γίνεται κλήρωσή.

6. Ενστάσεις για τη διενέργεια της ψηφοφορίας και τη καταμέτρηση των ψήφων εκδικάζονται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή. Μετά την εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν.

Άρθρο 25. 1. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. μέσα σε 7 ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται με πρόεδρο εκείνο που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του το Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο το Γενικό Γραμματέα και το Ταμία.

2. Το νέο προεδρείο μέσα σε 7 ημέρες από το καταρτισμό του καλεί το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει σ’ αυτό το αρχείο και τη περιουσία του Συλλόγου, με βάση πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία.

3. Το εκλογικό υλικό φυλάγεται με ευθύνη της. Εφορευτικής Επιτροπής και του νέου Δ.Σ. σε ειδικό χώρο για διάστημα 30 ημερών και εφ’ όσον έχει υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο, μέχρι την έκδοση προδικαστικής απόφασης περί απόδειξης.

Άρθρο 26. 1. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο απέναντι στη Γ.Σ. για τη πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και πρέπει να παίρνει αποφάσεις και να φροντίζει για την εκτέλεση τους μέσα στα όρια του Καταστατικού, του Νομού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

2. Το Δ.Σ. συγκαλείται από το Πρόεδρο η δύο τουλάχιστο από τα μέλη του, με ανακοίνωση που ορίζει το χώρο τo χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης. Η κοινοποίηση της ανακοίνωσης στα μέλη του Δ.Σ. γίνεται 24 τουλάχιστο ώρες πριν από το χρόνο που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση, με ταυτόχρονη ανακοίνωση των θεμάτων που είναι προς συζήτηση.

3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν ανά 15θήμερο, έκτακτα δε κάθε φορά που παρουσιαστεί σοβαρή ανάγκη.

4. Το Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία αν ευρίσκονται παρόντα τέσσερα τουλάχιστο μέλη του. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί απαρτία, η συνεδρίαση του Δ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά δυο ημέρες, οπότε απαρτία υπάρχει πάλι αν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστο μέλη του.

5. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης είναι δυνατό να τεθεί θέμα για συζήτηση έξω από τα προγραμματισμένα θέματα ημερήσιας διάταξης από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ..

6. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., μπορούν δε να θέσουν θέμα για συζήτηση, εφ’ όσον το ζητήσουν με έγγραφο τους προς το Δ.Σ., τρεις τουλάχιστο μέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης. Εάν κάποιο μέλος του Συλλόγου θορυβεί ή παρακωλύει τη συνεδρίαση του Δ.Σ., το Δ.Σ. μπορεί να το αποβάλει εφ’ όσον συμφωνεί σ’ αυτό η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

7. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν υπάρξει ξανά ισοψηφία, δεν παίρνεται καμμία απόφαση. Οι ψηφοφορίες είναι γενικά φανερές, εκτός εάν αφορούν προσωπικό θέμα, οπότε είναι μυστικές. Μυστικές ψηφοφορίες μπορούν να υπάρξουν και για άλλα σοβαρά θέματα, εφ’ όσον το ζητήσουν δύο τουλάχιστο μέλη του Δ.Σ.

8. Αποφάσεις του Δ.Σ. μπορούν να αναθεωρηθούν σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. με πλειοψηφία ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που πάρθηκαν. Αποφάσεις του Δ.Σ. μπορεί να αναθεωρήσει η Γ.Σ.

9. Εάν μέλος του Δ.Σ. απουσιάσει αδικαιολόγητα από 10 τακτικές ή 15 οποιεσδήποτε συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκπίπτει από το αξίωμα του. Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να καθαιρεθούν μετά από απόφαση της Γ.Σ. που παίρνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

10. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλει γραπτά παραίτηση από το αξίωμα του. Στη περίπτωση αυτή όπως και στη περίπτωση που κάποιο μέλος εκπέσει από το αξίωμα του, αναπληρώνεται από τον αμέσως επόμενο επιλαχόντα του συνδυασμού που εκλέχτηκε.

11. Εάν παραιτηθούν ή εκπέσουν πέντε ή περισσότερά μέλη του Δ.Σ., συγκαλείται μέσα σε 15 ημέρες Γ.Σ. που προκηρύσσει υποχρεωτικά Εκλογές, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 24. Στη περίπτωση αυτή και μέχρι τη διενέργεια νέων Εκλογών, η Γ.Σ. συμπληρώνει το Δ.Σ. με τόσα μέλη όσες και οι κενές θέσεις. Εάν τα μέλη εξέπεσαν μετά από απόφαση Γ.Σ., η ίδια Γ.Σ. προκηρύσσει και τις εκλογές.

Άρθρο 27. 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε κάθε Αρχή και σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β. Συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ.

γ. Υπογράφει την αλληλογραφία και μαζί με το Γ. Γραμματέα κάθε έγγραφο του Δ.Σ.

δ. Φροντίζει για το συντονισμό της δράσης του Συλλόγου.

2 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος που συνεργάζεται μαζί του για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου.

Άρθρο 28. 1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του Αρχείου του Συλλόγου, τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τηρεί το μητρώο των μελών, το βιβλίο των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., και συνυπογράφει με το Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.

2. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την υπογραφή των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. από όλα τα παρόντα μέλη.

3. Σε περίπτωση απουσίας του, ο Γ. Γραμματέας αναπληρώνεται από ένα από τα μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 29. 1. Ο Ταμίας φροντίζει για τις οποιεσδήποτε εισπράξεις και πληρωμές του Συλλόγου, φυλάσσει τη χρηματική ή άλλη περιουσία του και είναι υπεύθυνος για κάθε οικονομική ανωμαλία που τυχόν παρουσιαστεί.

2. Πρόσοδοι του Συλλόγου άνω των 50.000 δραχμών, κατατίθενται από το Ταμία σε Τράπεζα. Ανάληψη οποιοσδήποτε ποσού γίνεται με εντολή που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Συλλόγου.

3. Ο Ταμίας οφείλει να δίδει κάθε πληροφορία ή εξήγηση για τη διαχείριση του ταμείου, όσες φορές θα του το ζητήσει το Δ.Σ., ή η Εξελεγκτική Επιτροπή.

4. Σε περίπτωση απουσίας του, ο Ταμίας αναπληρώνεται από ένα από τα μέλη του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 30. 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι τριμελής και σκοπός της είναι ο έλεγχος της διαχείρισης της περιουσίας του Συλλόγου και η υποβολή σχετικής έκθεσης στη πρώτη ετήσια τακτική Γ.Σ.

2. Η θητεία της Ε.Ε είναι ετήσια. Η εκλογή των μελών της γίνεται ταυτόχρονα με τις Εκλογές για το Δ.Σ. τα δε ονόματα των υποψηφίων μπαίνουν στο τέλος του ψηφοδελτίου κάθε συνδυασμού, με τη διευκρίνιση ότι οι υποψήφιοι είναι για την Ε.Ε.. Υποψήφιος για το Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για την Ε.Ε.

3. Τα θέματα της εκλογής, ρυθμίζουν οι διατάξεις του άρθρου 24 με τη διαφορά ότι οι ψηφοφόροι ψηφίζουν μέχρι το πολύ ένα υποψήφιο για την Ε.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 31. 1. Με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. δημιουργούνται Επιτροπές δράσης του Συλλόγου, με περιεχόμενο που προωθεί τις επιδιώξεις του Συλλόγου, σύμφωνα με τα άρθρα ? και 3 που Καταστατικού.

2. Μέλη των Επιτροπών αυτών είναι όσα μέλη του Συλλόγου το θελήσουν, υπεύθυνος δε για κάθε επιτροπή, ορίζεται ένα μέλος του Δ.Σ.

3. Με διαδικασίες που καθορίζονται από τη συγκέντρωση των μελών του Συλλόγου που ανήκουν σε συγκεκριμένο Τμήμα του Ε.Μ.Π., εκλέγονται Επιτροπές αντιπροσώπευσης που έχουν αριθμό μελών ίσο με τον αριθμό των Τομέων του Τμήματος. Σκοπός των Επιτροπών αυτών είναι:

α. Να μεθοδεύουν την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ. του Συλλόγου, στα Τμήματα τους.

β. Να αντιπροσωπεύουν το Σύλλογο στα Τμήματα και στους Τομείς του.

γ. Να προωθούν τη λύση ειδικών προβλημάτων των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών των Τμημάτων που δεν αφορούν όλο το Σύλλογο.

Οι Επιτροπές αυτές συντονίζουν και μεταφέρουν τις αποφάσεις των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών του Τμήματος που ανήκουν, προς τη Γ.Σ. και το Δ.Σ. και ακόμα δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με τα γενικά συμφέροντα του Συλλόγου.

4. Για δραστηριότητες των Επιτροπών που δεσμεύουν το Σύλλογο, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. και σε περίπτωση διαφωνίας, το θέμα παραπέμπεται σε Γ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 32. 1. Άρθρα του Καταστατικού αυτού μπορεί να τροποποιηθούν από τη. Γ.Σ., που συγκαλείται έκτακτα με το θέμα αυτό.

2. Τη πρόταση για τη τροποποίηση των άρθρων, μπορεί να κάνει το Δ.Σ. ή τουλάχιστον 1/10 των μελών του Συλλόγου με έγγραφη πρόταση τους που καταθέτουν στο Δ.Σ.

3. Για τη τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού, απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστο μελών του Συλλόγου, η δε απόφαση πρέπει να παίρνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33. Ο Σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος διασυλλογικού οργάνου ή Ομοσπονδίας, εφ’ όσον αποφασίσει γι’ αυτό η Γ.Σ..

Άρθρο 34. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλού σχήματος που γράφει περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου ολογράφως, στο κέντρο τα αρχικά Σ.Μ.Σ.Ε.Μ.Π.

Άρθρο 35. 1. Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γ.Σ. όπου απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστο μελών του και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

2. Η διάλυση του Συλλόγου γίνεται επίσης όταν ο αριθμός των μελών του κατεβεί κάτω από 10.

3. Μετά τη διάλυση του Συλλόγου, η περιουσία του διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 36. Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό.

Άρθρο 37. Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τη Συνέλευση των ιδρυτών του Συλλόγου που έγινε στο κτίριο Γκίνη του Ε.Μ.Π. και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Αθήνα 27 Μαρτίου 1984